Verkoopvoorwaarden
Onze facturen zijn contant betaalbaar of tegen bovenvermelde vervaldatum. Iedere andere wijze van betaling moet vooraf schriftelijk overeengekomen worden.

Klachten aangaande de facturen dienen ons te bereiken in een periode van vijf dagen die volgt op de uitgifte van de facturen.

Bij niet-betaling op de vervaldatum is een strafbeding van 20% (twintig per cent) met een minimum van 50,00 euro (vijftig euro) verschuldigd te samen met nalatig-heidsinteresten van 1% (één per cent) per maand.

In geval van geschil zijn enkel de Vrederechter en de rechtbanken van Bergen bevoegd.